Tuesday, May 24, 2011

ಮಳವೂರು ಡ್ಯಾಂ, ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ: ಪಾಲೇಮಾರ್

ಮಂಗಳೂರು,ಮೇ.24:ಬಹು ಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜಿಗೆ 2001 ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿತವಾಗಿ ಇದೀಗ 2011 ರ ಜನವರಿಯಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ 11 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜಿಗಾಗಿ ಮಳವೂರು ಬಳಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು(ವೆಂಟೆಡ್ ಡ್ಯಾಮ್) 2012 ರ ಜನವರಿ ವೇಳೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸೇವೆಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆಯೆಂದು ರಾಜ್ಯ ಪರಿಸರ,ಒಳನಾಡು,ಜಲಸಾರಿಗೆ,ಬಂದರು,ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ,ಹಾಗೂ ದ.ಕ.ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾದ ಜೆ.ಕೃಷ್ಣಪಾಲೇಮಾರ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರು ಇಂದು ಅಣೆ ಕಟ್ಟು ಕಾಮ ಗಾರಿ ನಡೆಯು ತ್ತಿರುವ ಮಂಗ ಳೂರಿನ ಮಳ ವೂರಿಗೆ ಮೂಡ ಬಿದ್ರೆ ಶಾಸಕ ರಾದ ಅಭಯ ಚಂದ್ರ ಅವರ ಜೊತೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಕಾಮ ಗಾರಿಯ ಗುಣ ಮಟ್ಟ ಪರಿಶೀ ಲಿಸಿ ಮಾತ ನಾಡಿದರು.ಏಳು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾ ಯತ್ ಗಳ 11 ಗ್ರಾಮ ಗಳಿಗೆ ಈ ಅಣೆ ಕಟ್ಟಿ ನಿಂದ 2013 ರ ವೇಳೆಗೆ ನಿರಂತರ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿ ಯುವ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿ ಸಲಾಗು ವುದೆಂದು ಸಚಿ ವರು ತಿಳಿ ಸಿದರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ರೂ.22 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚವಾಗಿದ್ದು,ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಒಟ್ಟು 35 ಕೋಟಿ ಹಣ ವೆಚ್ಚವಾಗಲಿದೆಯೆಂದರು. ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಅನುದಾನದ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದ ಕೂಡಿದೆಯೆಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.2011-12 ನೇ ಸಾಲಿ ನಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಗಳ ಪುನರು ಜ್ಜೀವನ ಯೋಜನೆ ಯಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾ ಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 7 ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗಳ 122 ಕೆರೆ ಗಳನ್ನು ಅಂ ದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.3063.00 ಲಕ್ಷ ದಲ್ಲಿ ಕೈ ಗೆತ್ತಿ ಕೊಳ್ಳ ಲಾಗಿದ್ದು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 50 ಕಾಮ ಗಾರಿ ಗಳ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರ ಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದ್ದು 7 ಕಾಮ ಗಾರಿ ಗಳು ಪ್ರಾ ರಂಭಿಕ ಹಂತ ದಲ್ಲಿವೆ.ಜಿಲ್ಲೆ ಯಲ್ಲಿ 154 ಅಂಗ ನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಗಳನ್ನು ನಿ ರ್ಮಾಣ ಮಾಡ ಲಾಗು ತ್ತಿದ್ದು ಈಗಾ ಗಲೇ 23 ಕಟ್ಟಡ ಗಳು ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿವೆ ಎಂದರು. 37 ಸಮು ದಾಯ ಭವನ ಗಳ ಪೈಕಿ 5 ಪೂರ್ಣ ಗೊಂ ಡಿವೆ.ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾ ಯತ್ ಇಂಜಿ ನಿಯ ರಿಂಗ್ ವಿ ಭಾಗದ ಕಾರ್ಯ ಪಾಲಕ ಅಭಿ ಯಂತ ರರಾದ ಸತ್ಯ ನಾರಾ ಯಣ,ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾ ಯತ್ ಸದ ಸ್ಯರು,ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಇತರರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.